2018 йил якунлари бўйича

 “Ўзбекэкспертиза” АЖ

 акциядорлари умумий мажлисининг

29.06.2019 й. №1/2019 баённомасига

Илова

2018 йил якунлари бўйича “Ўзбекэкспертиза” АЖ соф фойдасини тақсимлаш СМЕТАСИ

“Ўзбекэкспертиза” АЖ нинг 2018 йилдаги молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича 1 293 990 400 (бир миллиард икки юз тўқсон уч миллион тўққиз юз тўқсон минг тўрт юз) сўм соф фойда олиниб, у қуйидагича тақсимланди:

  1. Дивидендарни тўлашга – 391 152 300 (уч юз тўқсон бир миллион бир юз эллик икки минг уч юз) сўм ёки соф фойданинг 30.23%;
  2. Резерв фондни тўлдиришга – 66 498 900 (олтмиш олти миллион тўрт юз тўқсон саккиз юз минг тўққиз юз) сўм ёки соф фойданинг 5.14 %;
  3. “” АЖ Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига мукофот пулига 66 000 000 (олтмиш олти миллион) сўм, тафтишчига – 4 000 000 (тўрт миллион) сўм ажратилди.
  4. Устав фондига капитализацияга – 766 339 200 (етти юз олтмиш олти миллион уч юзўттиз тўққиз минг икки юз) сўм ёки соф фойданинг 59.22%.

“Ўзбекэкспертиза” АЖ ни 2016-2022 йилларда ривожлантиришнинг тасдлиқланган Концепциясини ижро эт иш мақсадида капитализация суммаси қуйидаги йўналишларга тақсимланади:Истеъмолчи

Мақсади

Тахминий суммаси
(
сўмда)

1

2

3

4

1.

 «Ўзбекэкспертиза» АЖ

Жамиятнинг  фойдаланилаётган  ва фойдаланилмаётган  қисмларини капитал таъмирлаш

766 339 200

 

ИТОГО:

 

766 339 200

2018 йил учун дивидендларни ҳисоблаш

Устав фонди                                                        2 589 587 880 сўм

Акциялар сони                                                     1 596 540 дона

Акция номинали                                                        1 622 сўм   

Соф фойда

«Ўзбекэкспертиза»  АЖ                                        1 293 990 400 сўм

Фойдадан йўналтирилади:

шакллантиришга 
Резерв фондини 5,14 %                                               66 498 900 сўм

капитализацияга
устав фондига 59,22 %                                                766 339 200 сўм

дивиденд тўлашга 30,23 %                                    391 152 300 сўм

(жумладан давлат улуши бўйича 51 %)                                     199 488 800 сўм

Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлашга                                                 70 000 000 сўм

1 акцияга тўғри келади                                           

(391 152 300 с.: 1 596 540 = 245 сўм)                               245 сўм

Дивидендларнинг ҳисобланган фоизи                         

(245 сўм : 1 622 * 100 = 15,10 %)                                       15,10 %